玄门日诵晚课
The Mysterious Gate Daily Recitation
Evening Scripture

大道洞玄虚。

da dao dong xuan xu

有念无不契。

you nian wu bu qi

炼质入仙真。

lian zhi ru xian zhen

遂成金钢体。

sui cheng jin gang ti

超度三界难。

chao du san jie nan

地狱五苦解。

di yu wu ku jie

悉归太上经。

xi gui tai shang jing

静念稽首礼。

jing nian ji/qi shou li

十方救苦天尊。

shi fang jiu ku tian zun

吊挂。

diao gua

种种无名是苦根。

zhong zhong wu ming shi ku gen

苦根除尽善根存

ku gen chu jin shan gen cun

但凭慧剑威神力

dan ping hui jian wei shen li

跳出轮回无苦门

tiao chu lun hui wu ku men

道以无心度有情

dao yi wu xin du you qing

一切方便是修真

yi qie fang bian shi xiu zhen

若皈圣智圆通地

ruo gui sheng zhi yuan tong di

便是升天得道人

bian shi sheng tian de dao ren

香供养太乙救苦天尊

xiang gong yang tai yi jiu ku tian zun

一柱真香烈火焚

yi zhu zhen xiang lie huo fen

金童玉女上遥闻

jin tong yu nü shang yao wen

此香径达青华府

ci xiang jing da qing hua fu

奏启寻声救苦尊

zou qi xun sheng jiu ku zun

道场众等

dao chang zhong deng

人各恭敬

ren ge gong jing

恭对道前

gong dui dao qian

诵经如法

song jing ru fa

提纲

ti gang

救苦天尊妙难穷

jiu ku tian zun miao nan qiong

开化人天度众生

kai hua ren tian du zhong sheng

存亡两途皆利济

cun wang liang tu jie li ji

众等讽诵救苦/太上经

zhong deng feng song jiu ku /tai shang jing

玄蕴咒

xuan yun zhou

寂寂至无宗。

ji ji zhi wu zong

虚峙劫仞阿。

xu zhi jie ren e

廓落洞玄文。

kuo luo dong xuan wen

谁测此幽遐。

she ce ci you xia

一人大乘路。

yi ren da cheng ru

孰计年劫多。

shu ji nian jie duo

不生亦不灭。

bu sheng yi bu mie

欲生因莲花。

yu sheng yin lian hua

超凌三界途。

chao ling san jie tu

慈心解世罗。

ci xin jie shi luo

真人无上德。

zhen ren wu shang de

世世为仙家。

shi shi wei xian jia

太上洞玄灵宝救苦拔罪妙经。

tai shang dong xuan ling bao jiu ku ba zui miao jing

尔时

er shi

救苦天尊。

jiu ku tian zun

遍满十方界。

bian man shi fang jie

常以威神力。

chang yi wei shen li

救拨诸众生。

jiu ba zhu zhong sheng

得离于迷途。

de li yu mi tu

众生不知觉。

zhong sheng bu zhi jue

如盲见日月。

ru mang jian ri yue

我本太无中。

wo ben tai wu zhong

拨离无边际。

bo li wu bian ji

庆云开生门。

qing yun kai sheng men

祥烟塞死户。

xiang yan se si hu

初发玄元始。

chu fa xuan yuan shi

以通祥感机。

yi tong xiang gan ji

救一切罪。

jiu yi qie zui

度一切厄。

du yi qie e

渺渺超仙源。

miao miao chao xian yuan

荡荡自然清。

dang dang zi ran qing

皆承大道力。

jie cheng da dao li

以伏诸魔精。

yi fu zhu mo jing

空中何灼灼。

kong zhong he shuo shuo

名曰泥丸仙。

ming yue ni wan xian

紫云覆黄老。

zi yun fu huang lao

是名三宝君。

shi ming san bao jun

还将上天炁。

hai jiang shang tian qi

以制九天魂。

yi zhi jiu tian hun

救苦诸妙神。

jiu ku zhu miao shen

善见救苦时。

shan jian jiu ku shi

天上混无分。

tian shang hun wu fen

天炁归一身。

tian qi gui yi shen

皆成自然人。

jie cheng zi ran ren

自然有别体。

zi ran you bie ti

本在空洞中。

ben zai kong dong zhong

空洞迹非迹。

kong dong ji fei ji

遍体皆虚空。

bian ti jie xu kong

第一委炁立。

di yi wei qi li

第二顺炁生。

di er shun qi sheng

第三成万法。

di san cheng wan fa

第四生光明。

di si sheng guang ming

天上三十六。

tian shang san shi liu

地下三十六。

di xia san shi liu

太玄无边际。

tai xuan wu bian ji

妙哉大洞经。

miao zai da dong jing

归命太上尊

gui ming tai shang zun

能消一切罪

neng xiao yi qie zui

东方玉宝皇上天尊

dong fang yu bao huang shang tian zun

南方玄真万福天尊

nan fang xuan zhen wan fu tian zun

西方太妙至极天尊

xi fang tai miao zhi ji tian zun

北方玄上玉宸天尊

bei fang xuan shang yu chen tian zun

东北方度仙上圣天尊

dong bei fang du xian shang sheng tian zun

东南方好生度命天尊

dong nan fang hao sheng du ming tian zun

西南方太灵虚皇天尊

xi nan fang tai ling xu huang tian zun

西北方无量太华天尊

xi bei fang wu liang tai hua tian zun

上方玉虚明皇天尊

shang fang yu xu ming huang tian zun

下方真皇洞神天尊

xia fang zhen huang dong shen tian zun

道言十方诸天尊。

dao yan shi fang zhu tian zun

其数如沙尘。

qi shu ru sha chen

化行十方界。

hua xing shi fang jie

普济度天人。

pu ji du tian ren

委炁聚功德。

wei qi ju gong de

同声救罪人。

tong sheng jiu zui ren

罪人实可哀。

zui ren shi ke ai

我今说妙经。

wo jin shuo miao jing

念诵无体息。

nian song wu xiu xi

归身不暂停。

gui shen bu zan ting

天堂享大福。

tian tang xiang da fu

地狱无苦声。

di yu wu ku sheng

火翳成清署。

huo yi cheng qing shu

剑树化为骞。

jian shu hua wei qian

上登朱陵府。

shang deng zhu ling fu

下入开光门。

xia ru kai guang men

超度三界难。

chao du san jie nan

径上元始天。

jing shang yuan shi tian

於是飞天神王。

yu shi fei tian shen wang

无鞅数众。

wu yin shu zhong

瞻仰尊颜。

zhan yang zun yan

而作颂曰。

er zuo song yue

天尊说经教。

tian zun shuo jing jiao

接引於浮生。

jei yin yu fu sheng

勤修学无为。

qin xiu xue wu wei

悟真道自成。

wu zhen dao zi cheng

不迷亦不荒。

bu mi yi bu huang

无我亦无名。

wu wo yi wu ming

朗诵罪福句。

lang song zui fu ju

万遍心垢清。

wan bian xin gou qing

尔时飞天神王。

er shi fei tian shen wang

及诸天仙众。

ji zhu tian xian zhong

说是诵华。

shuo shi song bi

稽首天尊。

qi shou tian zun

奉辞而退。

feng ci er tui

太上洞玄灵宝救苦拨罪妙经

tai shang dong xuan ling bao jiu ku bo zui iao jing

元始天尊说升天得道真经

yuan shi tian zun shuo sheng tian de dao zhen jing

尔时

er shi

元始天尊。

yuan shi tian zun

在大罗天上。

zai da luo tian shang

玉京山中。

yu jing shan zhong

为诸天仙众。

wei zhu tian xian zhong

说此生天得道真经。

shuo zi sheng tian de dao zhen jing

告诸仙曰.

gao zhu xian yue

吾今为汝

wo jin wei ru

略启身心。

lüe qi shen xin

明宣道要。

ming xuan dao yao

十方得道神仙。

shi fang de dao shen xian

皆从此经修行。

jie cong ci jing xiu xing

而通微奥。

er tong wei ao

善男子。

shan nan zi

善女人。

shan nü ren

依凭斋戒。

yi ping zhai jie

作是津梁。

zuo shi jin liang

一切有为。

yi qie you wei

显诸真路。

xian zhu zhen lu

体此法相。

ti ci fa xiang

乃可受持。

nai ke shou chi

能屏众缘。

neng bing zhong yuan.

永除染著。

yong chu ran zhu.

外想不入。

wai xiang bu ru.

内想不出。

nei xiang bu chu.

於正念中。

yu zheng nian zhong.

乃得五脏清凉。

nai de wu zang qing liang.

六腑调泰。

liu fu tiao tai.

三百六十。

san bai liu shi.

骨节之间。

gu jie zhi jian.

有诸滞碍。

you zhu zhi ai.

十恶之业。

shi e zhi ye.

百八十烦恼之恶。

bai ba shi fan nao zhi e.

众苦罪源。

zhong ku zui yuan.

悉皆除荡。

xi jie chu dang.

即引太和真炁。

ji yin tai he zhen qi.

注润身田。

zhu run shen tian.

五脏六腑。

wu zang liu fu.

心目内观。

xin mu nei guan.

真炁所有清净光明。

zhen qi suo you qing jing guang ming.

虚白朗耀。

xu bai lang yao.

杳杳冥冥。

yao yao ming ming

内外无事。

nei wai wu shi.

昏昏默默。

hun hun mo mo

正达无为。

zheng da wu wei.

古今常存。

gu jin chang cun.

总持静念。

zong chi jing nian.

从兹解悟。

cong zi jie wu.

道力资扶。

dao li zi fu.

法药相助。

fa yao xiang zhu.

仍节饮食。

reng jie yin shi.

驱遣鬼尸。

qu qian gui shi.

安寂六根。

an ji liu gen.

静照八识。

jing zhao ba shi.

空其五蕴。

kong qi wu yun.

证妙三元。

zheng miao san yuan.

得道成真。

de dao cheng zhen.

自然升度。

zi ran sheng du.

尔时诸天仙众

er shi zhu tian xian zhong

上白天尊言。

shang bai tian zun yan.

自从无始以来。

zi cong wu shi yi lai.

至于今日。

zhi yu jin ri.

未闻如是。

wei wen ru shi.

大乘经典。

da sheng jing dian.

我等缘兹幸会。

wo deng yuan zi xing hui

广及一切。

guang ji yi qie.

道果圆明。

dao guo yuan ming.

而说偈日。

er shuo jie ri.

杳杳冥冥清静道

yao yao ming ming qing jing dao

昏昏默默太虚空。

hun hun mo mo tai xu kong

体性湛然无所住

ti xing zhan ran wu suo zhu

色心都寂一真宗

se xin dou ji yi zhen zong

元始天尊说升天得道真经

yuan shi tian zun shuo sheng tian de dao zhen jing

太上道君说解冤拔罪妙经

tai shang dao jun shuo jie yuan ba zui miao jing.

尔时太上道君。

er shi tai shang dao jun.

与诸圣众。

yu zhu sheng zhong.

在八骞林下

zai ba qian lin xia

七宝台中。

qi bao tai zhong

罗列威仪。

luo lie wei yi

敷陈道要。

fu chen dao yao.

怡神默坐。

yi shen mo zuo.

於玉京山。

ru yu jing shan.

放七宝光明。

fang qi bao guang ming.

照福堂地狱。

zhao fu tang di yu.

见福堂之内。

jian fu tang zhi nei.

男女善人。

nan nü shan ren.

快乐无为。

kuai le wu wei.

逍遥自在。

xiao yao zi zai.

复见诸地狱之中。

fu jian zhu di yu zhi zhong

俄鬼穷魂。

e gui qiong hun.

以日继夜。

yi ri ji ye.

受种种苦恼。

shou zhong zhong ku nao.

悉无人形。

xi wu ren xing.

五体坏烂。

wu ti huai lan.

饥食猛火。

ji shi meng huo.

渴饮熔铜。

ke yin rong tong.

足履刀山。

zu lü dao shan.

身负铁杖。

shen fu tie zhang.

遍体流血。

bian ti liu xue.

悲号彻天。

bei hao che tian.

是时会中有一真人。

shi shi hui zhong you yi zhen ren.

名曰广信。

ming yue guang xin.

从座而起。

cong zuo er qi.

稽首前进。

qi shou qian jin.

上白

shang bin

道君曰。

dao jun yue.

不审此辈穷魂。

bu shen ci bei qiong hun.

生有何咎。

sheng you he jiu.

而受斯苦。

er shou si ku.

道君曰。

dao jun yue.

受诸罪者。

shou zhu zui zhe.

在世之时。

zai shi zhi shi.

不敬三光。

bu jing san guang.

欺负神理。

qi fu shen li.

十恶五逆

shi e wu ni.

不忠不仁。

bu zhong bu ren.

不慈不孝。

bu ci bu xiao.

毁伤物命。

hui shang wu ming.

杀害众生。

sha hai zhong sheng.

福尽寿终。

fu jin shou zhong.

当受斯苦。

dang shou si ku.

是时广信真人。

shi shi guang xin zhen ren.

心生哀悯。

xin sheng ai min.

欲其济拔。

yu qi ji ba.

幸望妙力威光。

xin wang miao li wei guang.

许今开度。

xu lin kai du.

伏蒙道君。

fu meng dao jun.

垂赐金言。

chui ci jin yan.

广设法要。

guang she fa yao.

为诸众生。

wei zhu zhong sheng.

演说是经

yan shuo shi jing

名曰解冤拔罪。

ming yue jie yuan ba zui

流布於世。

liu bu yu shi.

利益存亡。

li yi cun wang.

若有善男子。

ruo you shan nan zi.

善女人。

shan nü ren

一心专志。

yi xin zhuan zhi

入静持斋。

ru jing chi zhai

焚香行道。

fen xiang xing dao

六时转念是经。

liu shi zhuan nian shi jing

吾当随愿。

wu dang sui yuan.

保佑其人。

bao you qi ren.

使宿世冤仇

shi su shi yuan chou

乘福超度

cheng fu chao du

幽魂苦爽

you hun ku shuang

各获超升

ge huo chao sheng

真人广信。

zhen ren guang xin.

欢喜再拜。

huan xi zai bai

覶缕胜因。

luo lü sheng yin

而作颂曰

er zuo song yue

伟哉大道君。

wei zai da dao jun.

常普无量功。

chang  pu wu liang gong.

舟楫生死海。

zhou ji sheng si hai.

济度超罗丰。

ji du chao luo feng.

罪对不复遇。

zui dui bu fu yu.

福报与冥通。

fu ba yu ming tong.

用神安可测。

zai shen an ke ze.

赞之焉能穷。

zan zhi yan neng qiong.

是时广信真人。

shi shi guang xin zhen ren.

与诸圣众。

yu zhu sheng zhong.

闻法将华。

wen fa jiang bi.

各各稽首皈依。

ge ge qi shou gui yi.

信受奉行。

xin shou feng xing.

太上道君说解冤拔罪妙经。

tai shang dao jun shuo jie yuan bao zui miao jing.

斗姥宝诺

dou lao bao nuo

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

西天竺国。

xi tian zhu guo

大智光中。

da zhe guang zhong.

真空妙相法王师。

zhen kong miao xiang fa wang shi.

无上玄元天母主。

wu shang xuan yuan tian mu zhu.

金光烁处

jin guang shuo chu

日月潜辉。

ri yue qian hui.

宝杆旋时。

bao chu xuan shi.

鬼神失色。

gui shen shi se

显灵踪於尘世。

xian ling zong yu chen shi.

卫圣驾於阎浮。

wei sheng jia yu yan fu.

众生有难若称名。

zhong sheng you nan ruo cheng ming.

大士寻声来救苦。

da shi xun sheng lai jiu ku.

大悲大愿。

da bei da yuan.

大圣大慈。

da sheng da ci.

圣德巨光天后。

sheng de ju guang tian hou.

摩利扑天大圣。

mo li pu tian da sheng

圆明斗姥天尊。

yuan ming dou lao tian zun.

三官宝诰

san guan bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

唯三圣人。

wei san sheng ren.

乃一太极。

nai yi tai ji.

普受浩劫家之命。

pu shou hao jie jia zhi ming.

鼎膺无量品之褒。

ding ying wu liang pin zhi bao.

紫薇清虚洞阴。

zi wei qing xu dong yin.

总领功过。

zong ling gong guo.

赐福赦罪解厄。

ci fu she zui jie e.

溥济存亡。

pu ji cun wang.

道冠诸天。

dao guan zhu tian.

恩覃三界。

en tan san jie

大悲大愿。

da bei da yuan.

大圣大慈。

da sheng da ci.

三元三品。

san yuan san pin.

三官大帝。

san guan da di.

三宫九府。

san gong jiu fu.

应感天尊。

ying gan tian zun.

玄天报诰

xuan tian bao gao

志心皈命礼。

zhi xin gui ming li.

混元六天。

hun yuan liu tian.

传法教主。

chuan fa jiao zhu.

修真悟道。

xiu zhen wu dao.

济度群迷。

ji du qun mi.

普为众生。

pu wei zhong zheng.

消除灾障。

xiao chu zai zhang.

八十二化。

bas shi er hua.

三教祖师。

san jiao zu shi.

大慈大悲。

da ci da bei.

救苦救难。

jiu ku jiu nan.

三元都总管。

san yuan dou zong guan.

九天游弈使。

jiu tian you yi shi

佐天罡北极。

zuo tian gang bei ji.

右垣大将军。

you yuan da jiang jun.

镇天助顺。

zhen tian zhu shun

真武灵应。

zhen wu ling ying.

福德衍庆。

fu de yan qing.

仁慈正烈。

ren ci zheng lie.

协运真君。

xie yun zhen jun.

治世福神。

zhi shi fu shen.

玉虚师相。

yu xu shi xiang.

玄天上帝。

xuan tian shang di.

金阙化身。

jin que hua shen.

荡魔天尊。

dang mo tian zun.

吕祖报诰

lü zu bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

玉清内相。

yu qing nei xiang.

金阙选仙。

jin que xuan xian.

化身为三教之师。

hua shen wei san jiao zhi shi.

掌法判五雷之令。

zhang fa pan wu lei zhi ling.

黄粱梦觉。

huang liang meng jue.

忘世上之功名。

wang shi shang zhi gong ming.

宝剑光辉。

bao jian guang hui.

扫人间之妖怪。

sao ren jian zhi yao guai.

四生六道。

si sheng liu dao.

有感必孚。

you gan bi fu.

三界十方。

san jie shi fang.

无求不应。

wu qiu bu ying.

黄鹤楼头留圣迹。

huang he lou tou liu sheng ji.

玉清殿内炼丹砂。

yu qing dian nei lian dan sha.

存道像於岩祠。

cun dao xiang yu yan ci.

显仙迹於云洞。

xian xian ji yu yun dong.

阐法门之香火。

chan fa men zhi xiang huo.

为玄嗣之梯航。

wei xuan si zhi ti heng.

大悲大愿。

da bei da yuan.

大圣大慈。

da sheng da ci.

开山启教。

kai shan qi jiao.

灵应祖师。

ling ying zu shi.

天雷上相。

tian lei shang xiang.

灵宝真人

ling bao zhen ren

纯阳演正。

chun yang yan zheng.

警化孚佑帝君。

jing hua fu you di jun.

兴行妙道天尊。

xing xing miao dao tian zun.

邱组宝诰

qiu zu bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li.

隐显莫测。

yin xian mo ce.

抱道无穷。

bao dao wu qiong.

腹养黄芽。

fu yang huang ya.

鼎飞白雪。

ding fei bai xue.

体静潜而藏天地。

ti jing qian er cang tian di.

心寂默而转乾坤。

xin ji mo er zhuan qian kun.

妙夺阴阳。

miao duo yin yang.

玄超无极。

xuan chao wu ji.

授金丹之至诀。

shou jin dan zhi zhi jue.

普渡后人。

pu du hou ren.

演嗣玄之传衍。

yan si xuan zhi chuan yan.

玄裔万世。

xuan yi wan shi.

全真教主。

quan zhen jiao zhu.

浩德恩师。

hao de en shi.

.

大悲大愿。

da bei da yuan.

大惠大仁。

da hui da ren.

祖师长春妙道。

zu shi chang chun miao dao.

开玄宏道真人。

kai xuan hong dao zhen ren.

广援普渡天尊。

guang shou pu du tian zun.

萨祖宝诰

pu zu bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui min gli

派流西蜀。

pai liu xi shu.

迹显龙兴。

ji xian long xing.

施财合药济群生。

shi cai he yao ji qun sheng.

积行累功修至道。

ji xing lei gong xiu zhi dao.

受铁师之教旨。

shou tie shi zhi jiao zhi.

拿玉府之雷书。

zhang yü fu zhi lei shu.

身披百衲伏魔衣。

shen pi bai na fu mo yi.

手执五明降鬼扇。

shou zhi wu ming xiang gui shan.

代天宣间。

dai tian xuan hua

咒走书符

zhou zou shu fu

运风雷於咫尺之间

yun feng lei yu zhi chi zhi jian.

翦妖魔於斗罡之下。

jian yao muo yü dou gang zhi xia.

道参太极位列先天。

dao can tai ji wei lie xian tian.

松筠野鹤任纵横。

song jun ye he ren zong heng.

遐迩孤云长自在。

xia er gu yun chang zi zai

方方阐教。

fang fang chan jiao.

为万法之宗师。

wei wan fa zhi zong shi.

处处开坛。

chu chu kai tan.

作后人之模范。

zuo hou ren zhi muo fan.

都天宗主。

dou tian zong zhu.

一元无上真君。

yi yuan wu shang zhen jun.

玄风永振天尊。

xuan feng yong zhen tian zun.

灵官宝诰

ling guan bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

先天主将。

xian tian zhu jiang.

一炁神君。

yu qi shen jun.

都天纠察大灵官。

dou tian jiu cha da ling guan.

三界无私猛吏将。

san jie wu si meng li jiang.

金晴朱发。

jin qing zhu fa.

号三五火车雷公。

hao san wu huo che lei gong.

凤嘴银牙。

feng zui yin ya.

统百万貔貅神将。

tong bai wan pi xiu shen jiang.

飞腾云雾。

fei teng yun wu.

号令雷霆。

hao ling lei ting.

降雨开晴。

jiang yu kai qing.

驱邪治病。

qu xie zhi bing.

观过错於一十二年。

guan guo cuo yu yi shi er nian.

受命玉帝。

shou ming yu di.

积功勋於百千万种。

ji gong xun yu bai qian wan zhong.

誓佐祖师。

shi zuo zu shi.

至刚至勇。

zhi gang zhi yong.

济死济生。

ji si ji sheng.

方方阐教。

fang fang chan jiao.

处处开坛。

chu chu kai tan.

豁落猛吏。

huo luo meng li.

三五火车。

san wu huo che.

太乙雷声应化天尊。

tai yi lei sheng ying hua tian zun.

太乙宝诰

tai yi bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li.

青华长乐界。

qing hua chang le jie.

东极妙严宫。

dong ji miao yan gong.

七宝芳骞林。

qi bao fang qian lin.

九色莲花座。

jiu se lian hua zuo.

万真环拱内。

wan zhen huan gong nei.

百亿瑞光中。

bai yi rui guang zhong.

玉清灵宝尊。

yu qing ling bao zun.

应化玄元始。

ying hua xuan yuan shi.

浩劫垂慈济。

hao jie chui ci ji.

大千甘露门。

da kai gan lu men.

妙道真身。

miao dao zhen shen.

紫金瑞相。

zi jin rui xiang

随机赴感。

sui ji fu an.

誓愿无边。

shi yuan wu bian.

大圣大慈。

da sheng da ci.

大悲大愿。

da bei da yuan.

十方化号。

shi fang hua hao.

普渡众生。

pu du zhong sheng.

亿亿劫中。

yi yi jie zhong.

度人无量。

du ren wu liang.

寻声赴感太乙救苦天尊。

ling sheng fu an tai yi jiu ku tian zun.

爱河千尺浪

ai he qian chi lang

苦海万丈深

ku hai wan zhang shen

欲免轮回苦

yu mian lun hui ku

大众转天尊

da zhong zhuan tian zun.

寻声感赴太乙救苦天尊

ling sheng gan fu tai yi jiu ku tian zun

青华妙严

qing hua miao yan

慈相亿干

ci xiang yi gan

身居常乐

shen ju chang le

安坐金莲

an zuo jin lian

慧光无碍

hui guang wu ai

照诸幽泉

zhao zhu you quan

甘露流润

gan lu liu run

遍洒空玄

bian sa kong xuan

巧骸枯骨

qiao hai ku gu

成得光鲜

xian de guang xian

拔度沉溺

ba du chen ruo

不滞寒渊

bu zhi han yuan

上请天官

shang qing tian guan

解天厄。

jie tian e.

地官解地厄。

di gong jie di e.

水官解水厄。

shui gong jie shui e.

五帝解五方厄。

wu di jie wu fang e.

四圣解四时厄

si sheng jie si shi e

南宸解本命厄

nan chen jie ben ming e

北斗解一切厄。

bei dou jie yi qie e.

於是七元君。

yu shi qi yuan jun.

大圣善通灵。

da sheng shan tong ling.

济度诸厄难。

ji du zhu e nan.

超出苦众生。

chao chu ku zhong sheng.

若有急告者。

ruo you ji gao zhe.

持讼保安平。

chi song bao an ping.

尽凭生百福。

jin ping sheng bai fu.

咸契于五行。

xian qi yu wu xing.

三魂得安健。

san hun de an jian.

邪魅不能停。

xie mei bu neng ting.

五方降真炁。

wu fang jiang zhen qi.

万福自来骈。

wan fu zi lai pian.

长生超八难。

chang sheng chao ba nan.

皆由奉七星。

jie you feng qi xing.

生生身自在。

sheng sheng shen zi zai.

世世保神清。

shi shi bao shen qing.

善似光中影。

shan si guang zhong ying.

应如谷里声。

ying ru gu li sheng.

三元神共护。

san yuan shen gong hu.

万圣眼同明。

wan sheng yan tong ming.

无灾亦无障。

wu zai yi wu zhang.

永保道心宁。

yong bao dao xin ning.

报恩宝诰

bao en bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li.

玄元应化。

xuan yuan ying hua.

武曲分真。

wu qu fen zhen.

垂念我等众生。

chui nian wo deng zhong sheng.

有相脱生。

you xiang tuo sheng.

父母怀耽十月。

fu mu huai dan shi yue.

乳哺三年。

fu bu san nian.

辛苦百千。

xin ku bai qian.

殷勤寸念。

yin qin cun nian.

怜我父母。

ling wo fu mu.

日渐衰朽。

ri jian shuai xiu.

我今持念平等。

wo jin chi nin ping deng.

悉灭险峻贪嗔。

xi mie xian jun tan chen.

礼帝为师。

li di wei shi.

祈恩报本。

qi en bao ben.

愿我现在父母。

yuan wo xian zai fu mu.

福寿增延。

fu shou zeng yan.

过去宗祖。

guo qu zong zu.

早得超升。

zao de chao sheng.

大圣大慈。

da sheng da ci.

大仁大孝。

da en da xiao.

八十二化。

ba shi er hua.

报恩教主。

bao en jiao zhu.

佑圣真武。

you sheng zhen wu.

治世福神。

zhi shi fu shen.

玉虚师相。

yu xu shi xiang.

玄天上帝。

xuan tian shang di.

金阙化身。

jin que hua shen.

终劫济苦天尊。

zhong jie ji ku tian zun.

一愿风调雨顺

yi yuan feng tiao yu shun

二愿五谷丰登

er yuan wu gu feng deng

三愿皇王万寿

san yuan huang wang wan shou

四愿国土清平

si yuan guo tu qing ping

五愿民安物阜

wu yuan min an wu fu

六愿福寿康宁

liu yuan fu shou kang ning

七愿灾消祸散

qi yuan zai xiao huo san.

八愿水火无侵

ba yuan shui huo wu qin

九愿聪明智慧

jiu yuan zong ming zhi hui

十愿学道成真

shi yuan xue dao cheng zhen

十一愿诸神拥护

shi yi yuan zhu shen yong hu

十二愿亡者超升。

shi er yuan wang zhe chao sheng

一切飞禽走兽

yi qie fei qin zou shou

一切蝼蚁蛇虫

yi qie lou yi she chong

一切冤家债主

yi qie yuan jia zhai zhu

一切男女孤魂

yi qie nan nü du hun

四生六道

si sheng liu dao

一切寒林

yi qie han lin

闻经听法

wen jing ting fa

早得超升

zao de chao sheng

青华教主。

qing hua jiao zhu

太乙慈尊。

tai yi ci zun.

主清应化显金身。

zhu qing ying hua xian jin shen.

大开甘露门。

da kai gan lu men.

接引群生。

jie yin qun sheng

永出爱河津。

yong chu ai he jin.

zhong.

愿消三障诸烦恼

yuan xiao san zhang zhu fan nao

愿得智慧心明了

yuan de zhi hui xin ming liao

普愿灾障悉消除

pu yuan zai zhang xi xiao chu

世世常行无上道

shi shi chang xing wu shang dao

四恩三有均利益

si en san you jun li yi

十洲三岛任道遥

shi zhou san dao ren dao yao

回向四府众龙神

hui xiang si fu zhong long shen

礼谢道经师三宝

li xie dao jing shi san bao

圆满功德福无边

yuan man gong de fu wu bian

风调雨顺民安乐

feng tiao yu shun min an le

愿以此功德

yuan yi ci gong de

普及於一切。

pu ji yu yi qie.

诵经保平安

song jing bao ping an

消灾增福寿。

xiao zai zeng fu shou.

土地咒

tu di zhou

经坛土地。

jing tan tu di.

神之最灵。

shen zhi zui ling.

升天达地。

sheng tian da di.

出幽如冥。

chu you ru ming.

为吾关奏。

wei wu guan zou.

不得留停。

bu de liu ting.

有功之日。

you gong zhi ri.

名书上清。

ming shu shang qing.

向来晚堂。

xiang lai wan tang.

诵经功德。

song jing gong de.

上奉

shang fen

高真。

gao zhen.

下保平安。

xia bao ping an.

赐福消灾。

ci fu xiao mie.

同赖善功。

tong lai shan gong.

证无上道。

zheng wu shang dao.

一切信礼。

yi qie xin li.

志心称念。

zhi xin gui ming li.

十方太乙救苦天尊。

shi fang tai yi jiu ku tian zun.

不可思议功德

bu ke si yi gong de

志心皈命礼。

zhi xin gui ming li.

大【三】皈依

da  [san] gui yi

无上道宝。

wu shang dao bao.

当愿众生。

dang yuan zhong sheng.

超脱一切住

chao tuo yi qie zhu

最上乘

zui shang sheng

无上经宝。

wu shang jing bao.

当愿众生。

dang yuan zhong sheng.

深明经藏神

shen ming jing zang shen.

通莫测