Mysterious Gate Daily Recitation of the Morning Scripture

澄清韵

cheng qing yun

琳琅振响。

zhu  lang zhen xiang.

十方肃清。

shi fang su qing.

河海静默。

he hai jing mo.

山岳吞烟。

shan yue tun yan.

万灵镇伏。

wan ling zhen fu.

招集群仙。

zhao ji qun xian.

天无氛秽

tian wu fen hui

地无妖尘

di wu yao chen

冥慧洞清

ming hui dong qing

大量宣宣也

da liang xuan xuan ye

大罗三宝天尊

da luo san bao tian zun

真心清静道为宗

zhen xin qing jing dao wei zong

譬彼中天宝月同

bi pi zhong tian bao yue tong

净扫迷云无点翳

jing sao mi yun wu dian yi

一轮光满太虚空

yi lun guang man tai xu kong

上药身中神气精

shang yao shen zhong shen qi jing

人人具足匪亏盈

ren ren ju zu fei kui ying

能知混合回风道

neng zhi hun he feng dao

金鼎黄芽日日生

Jin ding huang ya ri ri sheng

香供养常清常静天尊

Xiang gong yang chang qing chang jing tian zun

一炷真香本自然

yi zhu zhen xiang ben zi ran

黄庭炉内起祥烟

huang ting lu nei qi xiang yan

空中结就浮云篆

kong zhong jie jiu fu yun zhuan

                                           上祝本身/当今寿万年

shang zhu ben shen shou wan nian

道场众等

dao chang zhong deng

人各恭敬

ren ge gong  jing

恭对道前

Gong dui dao qian

讽经如发

song jing ru fa

群仙朝上帝

qun xian chao shang di

元始降洪恩

yuan shi jiang hong en

大众起请祝

da zhong qi qing zhu

弟子登宝殿

di zi deng bao dian

讽诵太上经

feng song tai shang jing

净心神咒**

jing xin shen zhou

 

太上台星

tai shang tai xing

应变无停

ying bian wu ting

驱邪缚魅

qu xie fu mei

保命护身

bao ming hu shen

智慧明净

zhi hui ming jing

心神安宁

xin shen an ning

三魂永久

san hun yong jiu

魄无丧倾

Po wu sang qing

净口神咒

jing kou shen zhou

 

丹朱口神

dan zhu kou shen

吐秽除氛

tu hui chu fen

舌神正论

she shen zheng lun

通命养神

tong ming yang shen

罗千齿神

luo qian chi shen

却邪卫真

que xie wei zhen

喉神虎贲

hou shen hu ben

气神引精(津)

Qi shen yin jing

心神丹元

xin shen dan yuan

令我通真

ling wo tong zhen

思神炼液

si shen lian ye

道炁常存

dao qi chang cun

净身神咒

jing shen shen zhou

 

灵宝天尊

ling bao tian zun

安慰身形

an wei shen xing

弟子魂魄

di zi hun po

五脏玄冥

wu zang xuan ming

青龙白虎

qing long bai hu

队仗纷纭

dui zhang fen yun

朱雀玄武

zhu que xuan wu

侍卫我真

shi wei wo zhen

安土地咒

an tu di zhou

 

元始安镇

yuan shi an zhen

普告万灵

pu gao wan ling

岳渎真官

yue du zhen guan

土地祈灵

tu di qi ling

左社右稷

zuo she you ji

不得妄惊

bu de wang jing

回向正道

hui xiang zheng dao

内外澄清

nei wai cheng qing

各安方位

ge an fang wei

备守 (家, 蒂, 坛)庭

bei shou tan ting

太上有命

tai shang you ming

搜捕邪精

shou bu xie jing

护法神王

hu fa shen wang

保卫诵经

bao wei song jing

皈依大道

gui yi da dao

元亨利贞

yuan heng li zhen

净天地神咒

jing tian di shen zhou

 

天地自然

tian di zi ran

秽气分散

hui qi fen san

洞中玄虚

dong zhong xuan xu

晃朗太元

huang lang tai yuan

八方威神

ba fang wei shen

使我自然

shi wo zi ran

灵宝符命

ling bao fu ming

普告九天

pu gao jiu tian

乾罗达那

qian luo da na

洞罡太玄

dong gang tai xuan

斩妖缚邪

zhao yao fu xie

杀鬼万千

sha gui wan qian

中山神咒

zhong shan shen zhou

元始玉文

yuan shi yu wen

持诵一遍

chi song yi bian

却病延年

que bing yan nian

按行五岳

an xing wu yue

八海知闻

ba hai zhi wen

魔王束首

mo wang shu shou

侍卫我轩

shi wei wo xuan

凶秽消散

xiong hui xiao san

道炁常存

dao qi chang cun

祝香咒

zhu xiang zhou

 

道由心学

dao you xin xue

心假香传

xin jia xiang chuan

香焚玉炉

xiang fen yu lu

心存蒂前

xin cun di qian

真灵下盼

zhen ling xia pan

仙旆临轩

xian pei lin xuan

令臣关告

Di zi guan gao

径[迳]达九天

jing da jiu tian

金光神咒

jin guang shen zhou

 

天地玄宗

tian di xuan zong

万炁本根

wan qi ben gen

广修亿劫

guang xiu yi jie

证我神通

zheng wo shen tong

三界内外

san jie nei wai

惟道独尊

wei dao du zun

体 [顶 ]有金光

ti you jin guang

覆映我身

fu ying wo shen

视之不见

shi zhi bu jian

听之不闻

ting zhi bu wen

包罗天地

bao luo tian di

养育群生

yang yu qun sheng

诵持一遍*

song chi yi bian

身有光明

shen you guang ming

三界侍卫

san jie shi wei

五帝司迎

wu di si ying

万神朝礼*

wan shen chao li

役使雷霆*

yi shi lei ting

鬼妖丧胆

gui yao sang dan

精怪忘形

Jing guai wang xing

内有霹雳

nei you pi li

雷神隐名

lei shen yin ming

洞慧交彻

dong hui jiao che

五炁腾腾

wu qi teng teng

金光速现

jin guang su xian

覆护真人

fu hu zhen ren

玄蕴咒

xuan yun zhou

云篆太虚

yun zhuan tai xu

浩劫之初

hao jie zhi chu

乍遐乍迩

zha xia zha er

或沉或浮

huo chen huo fu

五方徘徊

wu fang pai huai

一丈之余

yi zhang zhi yu

天真皇人

tian zhen huang ren

按笔乃书

an bi nai shu

以演洞章

yi yan dong zhang

次书灵符

ci shu ling fu

元始下降

yuan shi xia xiang

真文诞敷

zhen wen dan fu

昭昭其有

zhao zhao qi you

冥冥其无

ming ming qi wu

沉疴能自痊

chen ke neng zi quan

尘劳溺可扶

chen lao ni ke fu

幽冥将有赖

you ming jiang you lai

由是升仙堵

you shi sheng xian du

 

太上老君说常清静经

tai shan lao jun shuo chang qing jing jing

 

老君曰

lao jun ri

大道无形

da dao wu xing

生育天地

sheng yu tian di

大道无情

da dao wu qing

运行日月

yun xing ri yue

大道无名

da dao wu ming

长养万物

chang yang wan wu

吾不知其名

wu bu zhi qi ming

强名日道

qiang ming re dao

夫道者

fu dao zhe

有清有浊

you qing you zhuo

有动有静

you dong you jing

天清地浊

tian qing di zhuo

天动地静

tian dong di jing

男清女浊

nan qing nü zhuo

男动女静

nan dong nü jing

将本流末

jiang ben liu mo

而生万物

er sheng wan wu

清者浊之源

qing zhe zhuo zhi yuan

动者静之基

dong zhe jing zhe ji

人能常清静

ren neng chang qing jing

天地悉皆归

tian di xi jie gui

夫人神好清

fu ren shen hao qing

而心扰之

er xin rao zhi

人心好静

ren xin hao jing

而欲牵之

er yu qian zhi

常能遣其欲

chang neng qian qi yu

而心自静

er xin zi jing

澄其心

cheng qi [ju] xin

而神自清

er shen zi qing

自然六欲不生

zi ran liu yu bu sheng

三毒消灭

san du xiao mie

所以不能者

suo yi bu neng zhe

为心未澄

wei xin wei cheng

欲未遣也

yu wei qian ye

能[遣]遗之者

neng [qian]  yi zhi zhe

内观其心

nei guan qi xin

心无其心

xin wu qi xin

外观其形

wai guan qi xing

形无其形

xing wu qi xing

远观其物

yuan guan qi wu

物无其物

wu wu qi wu

三者既悟

san zhe ji wu

唯见于空

wei jian yu kong

观空亦空

guan kong yi kong

空无所空

kong wu suo kong

所空既无

suo kong ji wu

无无亦无

wu wu yi wu

无无既无

wu wu ji wu

湛然常寂

zhan ran chang ji

寂无所寂

ji wu suo yi

欲岂能生

yu qi neng sheng

欲既不生

yu ji bu sheng

即是真静

ji shi zhen jing

真常应物

zhen chang ying wu

真常得性

zhen chang de xing

常应常静

chang ying chang jing

常清静矣

chang qing jing yi

如此清静

ru ci qing jing

渐入真道

jian ren zhen dao

既入真道

ji ren zhen dao

名为得道

ming wei de dao

虽名得道

sui ming de dao

实无所得

shi wu suo de

为化众生

wei hua zhong sheng

名为得道

ming wei de dao

能悟之者

neng wu zhi zhe

可传圣道

ke chuan sheng dao

老君曰

lao jun ri

上士无争

shang shi wu zheng

下士好争

xia shi hao zheng

上德不德

shang de bu de

下德执德

xia de bu de

执着之者

zhi zhuo zhi zhe

不名道德

bu ming dao de

众生所以不得真道者

zhong sheng suo yi bu de zhen dao zhe

为有妄心

wei you wang xin

既有妄心

ji you wang xin

即惊其神

ji jing qi shen

既惊其神

ji jing qi shen

即著万物

ji zhu wan wu

既著万物

ji zhu wan wu

即生贪求

ji sheng tan qiu

既生贪求

ji sheng tan qiu

即是烦恼

ji shi fan nao

烦恼妄想

fan nao wang xiang

扰苦身心

rao ku shen xin

便[使]遭浊辱

bian [shi] zao zhuo ru

流浪生死

liu lang sheng si

常沉苦海

chang chen ku hai

永失真道

yong shi zhen dao

真常之道

zhen chang zhi dao

悟者自得

wu zhe zi de

得悟道者

de wu dao zhe

常清静矣

chang qing jing yi

仙人葛翁曰

xian ren ge weng ri

吾得真道

wu de zhen dao

曾诵此经万遍

ceng song ci jing wan bian

此经是天人所习

ci jing shi tian ren suo xi

不传下士

bu chuan xia shi

吾昔受之于东华帝君

wu xi shou zhi yu dong hua di jun

东华帝君

dong hua di jun

受之于金阙帝君

shou zhi yu jin que di jun

金阙帝君

jin que di jun

受之于西王母

shou zhi yu xi wang mu

西王母

xi wang mu

皆口口相传

jie kou kou xiang chuan

不记文字

bu ji wen zi

吾今于世

wu jin yu shi

书而录之

shu er lu zhi

上士悟之

shang shi wu zhi

升为天官

sheng wei tian guan

中士修之

zhong shi xiu zhi

南宫列仙

nan gong lie xian

下士得之

xia shi de zhi

在世长年

zai shi chang nian

游行三界

you xing san jie

升入金门

sheng ru jin men

左玄真人曰

zuo xuan zhen ren ri

学道之士

xue dao zhi shi

持诵此经者

chi song ci jing zhe

即得十天善神

ji de shi tian shan shen

拥护其身

yong hu qi shen

然后玉符保神

ran hou yu fu bao shen

金液炼形

jin ye lian xing

形神俱妙

xing shen ju miao

与道合真

yu dao he zhen

正一真人曰

zheng yi zhen ren ri

人家有此经

ren jia you ci jing

悟解之者

wu jie zhi zhe

灾障不干

zai zhang bu gan

众圣护门

zhong sheng hu men

神升上界

shen sheng shang jie

朝拜高真。

chao bai gao zhen

功满德就。

gong man de jiu

相感帝君。

xiang gan di jun

诵持不退。

song chi bu tui

身腾紫云。

shen teng zi yun

太上老君说常清静经。

tai shang lao jun shuo chang qing jing jing

太上洞玄灵宝升玄消灾护命妙经

tai shang dong xuan ling bao sheng xuan xiao zai hu ming miao jing

稽首皈依众妙道

qi [ji] shou gui yi zhong miao dao

志心恭敬二玄真

zhi xin gong jing er xuan zhen

今运一心心所议

jin yun yi xin xin suo yi

粗识此经经所因

cu shi ci jing jing suo yin

空色色空无有性

kong se se kong wu you xing

有无无有色空均

you wu wu you se kong jun

慧风出自天尊力

hui feng chu zi tian zun li

扫除心界不遗尘

sao [cao]chu xin jie bu yi chen

惟愿神光常拥护

wei yuan shen guang chang yong hu

证[正]盟[明]今日守心人

zheng [zheng] meng [ ming] jin ri shou xin ren

今日守心何所证

jin ri shou xin he suo zheng

不失凡身得道身

bu shi fan shen de dao shen

尔时

er shi

元始天尊

yuan shi tian zun

在七宝林中

zai qi bao lin zhong

五明宫内

wu ming gong nei

与无极圣众。

yu wu ji sheng zhong

俱放无极光明。

ju fang wu ji guang ming

照无极世界。

zhao wu ji shi jie

观无极众生。

guan wu ji zhong sheng

受无极苦恼。

shou wu ji ku nao

宛转世间。

wan zhuan shi jian

轮回生死。

lun hui sheng si

漂浪爱河。

piao lang ai he

流吹欲海。

liu chui yu hai

沉滞声色。

chen zhi sheng se

迷惑有无。

mi huo you wu

无空有空。

wu kong you kong

无色有色。

wu se you se

无无有无。

wu wu you wu

有有无有。

you you wu you

终始暗昧。

zhong shi an mei

不能自明。

bu neng zi ming

毕竟迷惑

bi jing mi huo

天尊告曰。

tian zun gao ri

汝等众生。

ru deng zhong sheng

从不有中有

cong bu you zhong you

不无中无。

bu wu zhong wu

不色中色。

bu se zhong se

不空中空。

bu kong zhong kong

非有为有。

fei you wei you

非无为无。

fei wu wei wu

非色为色。

fei se wei se

非空为空。

fei kong wei kong

空即是空。

kong ji shi kong

空无定空。

kong wu ding kong

色即是色。

se ji shi se

色无定色。

se wu ding se

即色是空

ji se shi kong

即空是色

ji kong shi se

若能知空不空。

ruo neng zhi kong bu kong

知色不色。

zhi se bu se

名为照了。

ming wei zhao le

始达妙音。

shi da miao yin

识无空法。

shi wu kong fa

洞观无碍。

dong guan wu ai

入众妙门。

ru zhong miao men

自然解悟。

zi ran jie wu

离诸疑网。

li zhu yi wang

不着[著]空见。

bu zhao [zhu] kong jian

清净六根。

qing jing liu gen

断诸邪障。

duan zhu xie zhang

我即为汝。

wo ji wei ru

说是妙经。

shuo shi miao jing

名曰[日]护命。

ming yue [ri] hu ming

济度众生。

ji du zhong sheng

传教世间。

zhuan jiao shi jian

流通读诵。

liu tong du song

即有飞天神王。

ji you fei tian shen wang

破邪金刚。

po xie jin gang

护法灵童。

hu fa ling tong

救苦真人。

jiu ku zhen ren

金精[清]猛兽。

jin jing [qing] meng shou

各百亿万众。

ge bai yi wan zhong

俱侍卫是经。

ju shi wei shi jing

随所拥护捍厄扶衰。

sui suo yong hu han e fu shuai

度一切众生

du yi qie zhong sheng

离诸染着

li zhu ran [cun] zhuo

尔时

er shi

天尊即说偈曰[日]

tian zun ji shuo ji ri

视不见我

shi bu jian wo

听不得闻

ting bu de wen

离种种边

li zhong zhong bian

名为妙道

ming wei miao dao

太上洞玄灵宝升玄消灭护命妙经

tai shang dong xuan ling bao sheng xuan xiao zai hu ming miao jing

太上灵宝天尊说禳灾度厄真经

tai shang ling bao tian zun shuo rang zai du e zhen jing

尔时

er Shi

天尊。

tian zun

在禅黎国土。

zai chan li guo tu

与天道真仙。

yu tian dao zhen xian

万万大千神。

wan wan da qian shen

诸天尊。

zhu tian zun

及诸天龙鬼神。

ji zhu tian long gui shen

尽来集会。

jin lai ji hui

受吾约束。

shou wu yue shu

世间若有善男子。

shi jian ruo you shan nan zi

善女人。

shan nü ren

或有年灾月厄。

huo you nian zai yue e

游城赤鼠之厄。

you cheng chi shu zhi e

天罗地网之厄。

tian luo di wang zhi e

命穷算尽之厄。

ming qiong suan jin zhi e

疾病缠绵之厄。

ji bing chan mian zhi e

落水波涛之厄。

luo shui bo tao zhi e

虎狼蚖蛇之厄。

hu lang yuan she zhi e

水火盗贼刀兵生产之厄。

shui huo dao zei dao bing sheng chan zhi e

山林树木社稷之厄。

shan lin shu mu she ji zhi e

土石桥梁之厄。

tu shi qian liang zhi e

毒药咒诅之厄。

du yao zhou zu zhi e

惟愿今对

wei yuan jin dui

玉皇天尊。

yu huang tian zun

大道真圣。

da dao zhen sheng

忏悔解禳。

chan hui jie rang

度脱身中灾厄。

du tuo shen zhong zai e

一一解散。

yi yi jie san

勿为留难。

wu wei liu nan

敕诸天神王。

chi zhu tian shen wang

并降圣力道力。

bing jiang sheng li dao li

承斯经力恩力。

cheng si jing li en li

卫护弟子受持。

wei hu di zi shou chi

念诵此经已后。

nian song ci jing yi hou

解禳阳九百六之灾。

jie rang yang jiu bai liu zhi zai

三衰八难。

san shuai ba nan

九横五苦之厄。

jiu heng wu zhi e

如求如愿。

ru qiu ru yuan

所履平安。

suo lü ping an

出入行藏。

chu ru xing cang

所求利益。

suo qiu li yi

所愿遂心。

suo yuan sui xin

于是众等。

yu shi zhong deng

闻说此经。

wen shuo ci jing

皆大欢喜。

jie da huan xi

信受奉行。

xin shou feng xing

太上灵宝天尊说禳灾度厄真经

tai shang ling bao tian zun shuo rang zai du e zhen jing

高上玉皇心印妙经

gao shang yu huang xin yin miao jing

上药三品

shang yao san pin

神与炁精

shen yu qi jing

恍恍惚惚

huang huang hu hu

杳杳冥冥

yao yao ming ming

存无守有

cun wu shou you

顷刻而成

qing [chen] ke er cheng

回风混合

hui feng hun he

百日功灵

bai ri gong ling

默朝上帝

mo chao shang di

一纪飞升

yi ji fei sheng

知者易悟

zhi zhe yi wu

昧者难行

mei zhe nan xing

履践天光

lü jian tian guang

呼吸育清

hu xi yu qing

出玄入牝

chu xuan ru pin

若亡若存

ruo wang ruo cun

绵绵不绝

mian mian bu jue

固蒂深根

gu di shen gen

人各有精

ren ge you jing

精合其神

jing he qi shen

神合其气

shen he qi qi

气合其【体】真

qi he qi [ti] zhen

不得其真

bu de qi zhen

皆是强名

jie shi qiang ming

神能入石

shen neng ru shi

神能飞形

shen neng fei xing

入水不溺

ru shui bu ni

入火不焚

ru huo bu fen

神依形生

shen yi xing sheng

精依气盈

jing yi qi ying

不凋不残

bu diao bu can

松柏青青

song bai qing qing

三品一理

san pin yi li

妙不可听

miao bu ke ting

其聚则有

qi ju ze you

其散则零

qi san ze ling

七窍相通

qi qiao xiang tong

窍窍光明

qiao qiao guang ming

圣日圣月

sheng ri sheng yue

照耀金庭

zhao yao jin ting

一得永得

yi de yong de

自然身轻

zi ran shen qing

太和充溢

tai he chong yi

骨散[化]寒琼

gu hua han qiong

得丹则灵

de dan ze ling

不得则倾

bu de ze qing

丹在身中

dan zai shen zhong

非白非青

fei bai fei qing

诵持[之]万遍

song chi [zhi] wan/yi bian

妙理自明

miao li zi ming

高上玉皇心印妙经

gao shang yu huang xin yin miao jing

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

玉清宝诰

yu qing bao gao

三界之上

san jie zhi shang

梵气弥罗

fan qi mi luo

上极无上

shang ji wu shang

天中之天。

tian zhong zhi tian

郁罗萧台。

yu luo xiao tai

玉山上京。

yu shan shang jing

渺渺金阙。

miao miao jin que

森罗净泓。

sen [lin] luo jing hong

玄元一炁。

xuan yuan yi qi

混沌之先。

hun dun zhi xian

宝珠之中。

bao zhu zhi zhong

玄之又玄。

xuan zhi you xuan

开明三景。

kai ming san jing

化生诸天。

hua sheng zhu tian

亿万天真。

yi wan tian zhen

无鞅数众。

wu yang [ying] shu zhong

旋斗历箕。

xuan dou li ji

回度五常。

hui du wu chang

魏巍大范。

wei wei da fan

万道之宗。

wan dao zhi zong

大罗玉清。

da luo yu qing

虚无自然。

xu wu zi ran

至真妙道。

zhi zhen miao dao

元始天尊。

yuan shi tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

上清宝诰

shang qing bao gao

居上清境。

ju shang qing jing

号灵宝君。

hao ling bao jun

祖劫化生。

zu jie hua sheng

九万九千余梵气。

jiu wan jiu qian yu fan qi

赤书焕发。

chi shu huan fa

六百六十八真文。

liu bai liu shi ba zhen wen

因混沌赤文。

yin hun dun chi wen

而开九霄。

er kai jiu xiao

纪元洞玉历而分五劫。

ji yuan dong yu li er fen wu jie

天经地纬巍乎造化之宗。

tian jing di wei wei hu zao hua zhi zong

枢阴机阳。

shu yin ji yang

卓尔雷霆之祖。

zhuo er lei ting zhi zu

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

玉宸道君。

yu chen dao jun

灵宝天尊。

ling bao tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

太清宝告

tai qing bao gao

随方设教。

sui fang she jiao

历劫度人。

li jie du ren

为皇者师。

wei huang zhe shi

帝者师王者师。

di zhe shi wang zhe shi

假名易号。

jia ming yi hao

立天之道。

li tian zhi dao

地之道。

di zhi dao

人之道。

ren zhi dao

隐圣显凡。

yin sheng xian fan

总千二百之官君。

zong qian er bai zhi guan jun

包万亿重之梵炁。

bao wan yi zhong zhi fan qi

化行今古。

hua xing jin gu

著道德凡五千言。

zhu dao de fan wu qian yan

主握阴阳。

zhu wo yin yang

命雷霆用九五数。

ming lei ting yong jiu wu shu

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

太上老君道德天尊。

tai shang lao jun dao de tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

玉帝宝诰.

 yu di bao gao

太上弥罗无上天。

tai shang mi luo wu shang tian

妙有玄真境。

miao you xuan zhen jing

渺渺紫金阙。

miao miao zi jin que

太微玉清宫。

tai wei yu qing gong

无机无上圣。

wu ji wu shang sheng

廓落发光明。

kuo luo fa guang ming

寂寂浩无宗。

ji ji hao wu zong

玄范总十方。

xuan fan zong shi fang

湛寂真常道。

zhan ji zhen chang dao

恢漠大神通。

hui mo da shen tong

玉皇大天尊。

yu huang da tian zun

玄穹高上帝。

xuan qiong gao shang di

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

天皇宝诰

tian huang bao gao

紫微宸极。

zi wei chen ji

勾陈天宫。

gou chen tian gong

九光宝苑之中。

jiu guang bao yuan zhi zhong

五炁玄都之上。

wu qi xuan dou zhi shang

体元皇而佐司玄化。

ti yuan huang er zuo si xuan hua

总两极而共理三才。

zong liang ji er gong li san cai

主持兵革之权衡。

zhu chi bing ge zhi quan heng

广推大德。

guang tui da de

统御星辰之缠次。

tong yu xing chen zhi chan ci

毋失常经。

wu shi chang jing

上象巍峨。

shang xiang wei e

真元恢漠。

zhen yuan hui mo

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

勾陈上宫。

gou chen shang gong

天皇大帝。

tian huang da di

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

星玉宝告

xing yu bao gao

大罗天阙紫微星宫。

da luo tian que zi wei xing gong

尊居北极之高。

zun ju bei ji zhi gao

位正中天之上。

wei zheng zhong tian zhi shang

佛号金轮炽盛道称

fo hao jin lun chi [shi] sheng dao cheng

玉斗玄尊

yu dou xuan zun

璇玑玉衡齐七政。

xuan ji yu heng qi qi zheng

总天经地纬日月星宿药四时。

zong tian jing di wei ri yue xing xiu yao si shi

行黄道紫垣。

xing huang dao zi yuan

万象宗师。

wan xiang zong shi

诸天统御。

zhu tian tong yu

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

万星教主。

wan xing jiao zhu

无机元皇。

wu ji yuan huang

中天紫微。

zhong tian zi wei

北极大帝。

bei ji da di

后土宝诰。

hou tu bao gao

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

九华玉阙。

jiu hua yu que

七宝皇房。

qi bao huang fang

承天禀命之期。

cheng tian bing ming zhi qi

主阴执阳之柄。

zhu yin zhi yang zhi bing

道推尊而含弘广大。

dao tui zun er han hong guang da

德敷蓄于柔顺利贞。

de fu xu yu rou shun li zhen

效法昊天。

xiao fa hao tian

根本育坤元之美。

gen ben yu kun yuan zhi mei

流行品物。

liu xing pin wu

生成施母道之仁。

sheng cheng shi mu dao zhi ren

岳渎是依。

yue du shi yi

山川咸仗。

shan chuan xian [huo] zhang

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

承天效法。

cheng tian xiao fa

后土皇地祗。

hou tu huang di zhi

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

南极宝诰

nan ji bao gao

高上神宵府。

gao shang shen xiao fu

凝神焕照宫。

ning [yi] shen huan zhao gong

会元始祖炁以分真。

hui yuan shi zu qi yi fen zhen

应妙道虚无而开化。

ying miao dao xu wu er kai hua

位乎九霄之上。

wei hu jiu xiao zhi shang

统理诸天。

tong li zhu tian

总乎十极之中。

zong hu shi ji zhi zhong

宰制万化。

zai zhi wan hua

宣金符而垂光济苦。

xuan jin  fu er chui guang ji ku

施惠泽而复育兆民。

shi hui ze er fu yu zhao min

恩溥乾元。

en pu qian yuan

仁敷浩劫。

ren fu hao jie

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

玉清真王。

yu qing zhen wang

南极长生大帝。

nan ji chang sheng da di

统天元圣天尊。

tong tian yuan sheng tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

北五祖宝诰

bei wu zu bao gao

大道开先。

da dao kai xian

玄先阐化。

xuan xian chan hua

教垂今古。

jiao chui jin gu

谥号东华。

shi hao dong hua

接汉室之将军。

jie han shi zhi jiang jun

隐终南而仙契。

yin zhong nan er xian qi

过化每超于劫运。

guo hua mei chao yu jie yun

示现长在于尘寰。

shi xian chang zai yu chen huan

启唐朝之英贤。

qi tang chao zhi ying xian

悟神仙之秘诀。

wu shen xian zhi mi jue

飞剑货药。

fei jian huo yao

警化无方。

jing hua wu fang

金廷丞相之高标。

jin ting cheng xiang zhi gao biao

宝印力辞之勇决。

bao yin li ci zhi yong jue

霞裾上陟。

xia ju shang zhi [she]

南北统宗。

nan bei tong zong

天复挺于人豪。

tian fu ting yu ren hao

道遍通于四海。

dao bian tong yu si hai

发金莲之七朵。

fa jin lian zhi qi duo

演仙派与十方。

yan xian pai yu shi fang

长生理被于古今。

chang sheng li bei yu gu jin

玄妙天垂于率土。

xuan miao tian chui yu shuai tu

恢弘至道。

hui hong zhi dao

广度愚迷。

guang du yu mi

慈悲济苦。

ci bei ji ku

全真祖师。

quan zhen zu shi

东华紫府。

dong hua zi fu

辅元立极大道帝君。

fu yuan li [wei] ji da dao di jun

正阳开悟。

zheng yang kai wu

傅道垂教帝君。

fu [chuan] dao chui jiao di jun

纯阳演正。

chun yang yan zheng

警化孚佑帝君。

jing hua fu you di jun

海蟾明悟。

hai chan ming wu

弘道纯佑帝君。

hong dao chun you di jun

重阳全真。

chong yang quan zhen

开化辅极帝君。

kai hua fu ji di jun

五祖阐道天尊。

wu zu chan dao tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

南五祖宝诰

nan wu zu bao gao

明真正道。

ming zhen zheng dao

行化南天。

xing hua nan tian

九皇降迹于天台。

jiu huang jiang ji [yi] yu tian tai

一脉浚通于刘祖。

yi mai jun tong yu liu zu

采琼花之仙异。

cai qiong hua zhi xian yi

著悟真之丹书。

zhu wu zhen zhi dan shu

道付杏林。

dao fu xing lin

不日还元之编集。

bu ri hai yuan zhi bian ji

法通鸡足。

fa tong ji zu

俞琰丹髓之书成。

shu yan dan sui zhi shu cheng

真人挺出惠州。

zhen ren ting chu hui zhou

信地悟超神仙。

xin di wu chao shen xian

刀圭入口。

dao gui [gua] ru kou

神化无方。

shen hua wu fang

施雷雨于掌中。

shi lei yu yu zhang zhong

苏生民于世外。

su sheng min yu shi wai

德彰南海获琼玉之英标。

de zhang nan hai hou qiong yu zhi ying biao

道遍遐荒。

dao bian xia huang

饫法言之灵妙。

yu fa yan zhi ling miao

龙虎罗浮之迹。

long hu luo fu zhi ji

武夷玉降之书。

wu yi yu jiang zhi shu

过化多方

guo hua duo fang

真文备著

zhen wen bei zhu

为群仙之首冠。

wei qun xian zhi dao guan

集前代之范模。

ji qian dai zhi fan heng

誓愿宏深。

shi yuan hong shen

慈悲仁圣祖师。

ci bei ren sheng zu shi

悟真紫阳真人。

wu zhen zi yang zhen ren.

杏林翠玄真人。

xing lin cui xuan zhen ren

道光紫贤真人。

dao guang zi xian zhen ren

泥丸翠虚真人。

ni wan cui xu zhen ren

琼琯紫清真人

qiong guan zi qing zhen ren

五祖藏道天尊。

wu zu cang dao tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

七真宝诰

qi zhen bao gao

道先一炁世显七真。

dao xian yi qi shi xian qi zhen

悟五行不到之言。

wu wu xing bu dao zhi yan

得九转还丹之诀。

de jiu zhuan huan dan zhi jue

甘泉润物。

gan quan run [yun] wu

变朽回春。

bian xiu hui chun [qun]

金骨仙姿。

jin gu xian zi

得四言而契道.

de si yan er qi dao

卫州变化。

wei zhou bian hua

坐十载以成真。

zuo shi zai yi cheng zhen

壁间墨迹之非凡。

bi jian mo ji zhi fei fan

雪竹月松之姿异。

xue zhu yue song zhi zi yi

三井有多生之计。

san jing you duo sheng zhi ji

一时着显化之功。

yi shi zhu xian hua zhi gong

磻溪六年。

pan xi liu nian

龙门七载。

long men qi zai

道功备而名闻 [间]时主。

dao gong bei er ming wen [jian]  shi zhu

丹符锡而掌握神仙。

dan fu xi [si] er zhang wo shen xian

石上谈玄。

shi shang tan xuan

空中飞盖。

kong zhong  fei gai

元主屡宣而问道。

yuan zhu lü xuan er wen dao

甘霖克日以济民。

gan lin ke ri yi ji min

早穷易道之言。

zao qiong yi dao zhi yan

晚造神仙之诀。

wan zao shen xian zhi jue

卦图斯演。

gua tu si yan

至道大成。

zhi dao da cheng

清静散人。

qing jing san ren

探玄得道。

tan xuan de dao

蓬莱仙路亿劫独持。

peng lai xian lu yi jie du chi

慈悲济苦。

ci bei ji  ku

全真祖师。

quan zhen zu shi

丹阳抱一。

dan yang bao yi

无为普化真君。

wu wei pu hua zhen jun

长真凝神。

chang zhen ning shen

玄静蕴德真君。

xuan jing yun de zhen jun

长生辅化。

chang sheng fu hua

宗玄明德真君。

zong xuan ming de zhen jun

长春全德。

chang chun quan de

神化明应主教真君。

shen hua ming ying zhu jiao zhen jun

玉阳体玄。

yu yang ti xuan

Wang Yu Yang

广慈普度真君。

guang ci pu du zhen jun

太古广宁通玄妙极真君。

tai gu guang ning tong xuan miao ji zhen jun

清静渊真。

qing jing yuan zhen

玄虚顺化元君。

xuan xu shun hua yuan jun

七真演化天尊。

qi zhen yan hua tian zun

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

普化宝诰

pu hua bao gao

九天应元府。

jiu tian ying yuan fu

天[无]上玉清王。

tian [wu] shang yu qing wang

化形而满十方。

hua xing er man shi fang

谈道而趺[跌]九凤。

tan dao er fu [die]  jiu feng

三十六天之上。

san shi liu tian zhi shang

阅宝笈考琼书

yue bao ji kao qiong shu

千五百劫之先

qian wu bai jie zhi xuan

位正真权大化。

wei zheng zhen quan da hua

手举金光如意。

shou ju jin guang ru yi

宣说玉枢宝经。

xuan shuo yu shu bao jing

不顺化作微尘。

bu shun hua zuo wei chen

发号疾如风火。

fa hao ji ru feng huo

以清静心。

yi qing jing xin

而弘大愿。

er hong da yuan

以智慧力。

yi zhi hui li

而伏诸魔。

er fu zhu mo

总司五雷。

zong si [ci] wu lei

运心三界。

yun xin san jie

群生父。

qun sheng fu

万灵师。

wan ling shi

大圣大慈。

da sheng da ci

至皇至道。

zhi huang zhi dao

九天应元雷声普化天尊

jiu tian ying yuan lei sheng pu hua tian zun

人心皆散乱

ren xin jie san luan

一念便纯真

yi nian bian chun zhen

欲求无上道

yu qiu wu shang dao

大众转天尊

da zhong zhuan tian zun

向来诵经

hui lai tong jing

念念存诚

nian nian cun cheng

千真拱听

qian zhen gong ting

万圣诵灵

wan sheng tong ling

应元合炁

ying yuan he qi

普化分形

pu hua fen xing

九天有命

jiu tian you ming

三界遵行

san jie zun xing

消灾忏罪

xiao zai chan zui

请福廷生

qing fu yan sheng

功圆行满

gong yuan xing man

大道证盟

da dao zheng meng

祝圣文

zhu sheng wen

伏以黄冠羽服。

fu yi huang guan yu fu

神居云水之乡

shen ju yun shui zhi xiang

宝篆仙经

bao zhuan xian jing

诚答乾坤之德。

cheng da qian kun zhi de

小心翼翼

xiao xin yi yi

大德招招。

da de zhao zhao.

炉焚真香放恭上启。

lu fen zhen xiang zhi gong shang qi.

三清道祖。

san qing dao zu.

十极高真。

shi ji gao zhen.

万象森罗。

wan xiang sen luo.

二仪列宿。

er yi lie su.

诸天诸地。

zhu tian zhu di.

诸山诸水。

zhu shan zhu shui.

亿圣千真。

yi sheng qian zhen.

群仙众职。

qun xian zhong ji.

玄门启教。

xuan men qi jiao.

演派师真。

yan pai shi zhen.

皇坛有祷。

huang tan you dao.

无鞅仙灵。

wu yang xian ling.

是日朝元真宰。

shi ri chao yuan zhen zai.

当令神员。

dang ling shen yuan.

城隍社令管界正神。

cheng huang she ling guan jie zheng shen.

捧香散花。

peng xiang san hua.

金童玉女。

jin tong yu nü.

值坛功曹。

zhi tan gong cao.

符使傅诚。

zhu shi fu cheng.

引奏仙官。

yin zou xian guan.

云空过往察访神明。

yun kong guo wang si fang shen ming.

经坛主职护法威灵悉仗真香。

jing tan zhu zhi hu fa wei ling xi zhang zhen xiang.

普同供养。

pu tong gong yang.

以今奏为中华人民共和国

yi jin zou wei zhong hua ren min gong he guo

省 府 县 都 图

sheng fu xian dou tu

土地界下

tu di jie xia

观分修弟子

guan fen xiu di zi

兹者

zi zhe

恭逢天运【年月日】吉旦良辰。

gong feng tian yun [nian yue ri] ji dan liang chen.

集众请流登临宝殿。

ji zhong qing liu deng lin bao dian.

奏演仙经。

zou yan xian jing.

持诵圣号。

chi qing sheng hao.

上祝本真

shang zhu ben zhen

南山之寿

nan shan zhi shou

当令民主圣寿嵩呼众万岁再高呼万岁三嵩呼万万岁。

dang ling min zhu sheng chi song hu zhong wan sui zai song hu wan sui san song hu wan wan sui.

三声嵩呼永祝南山之寿。

san sheng song hu yong zhu nan xian zhi chi.

一炷清香。

san zhu qing xiang.

齐瞻北极之尊。

qi zhan bei ji zhi zun.

惟愿华图巩固民道遐昌。

wei yuan hua tu fan gu min dao xia chang.

万国共和。

wan guo gong zhi.

普天永庆。

pu tian yong qing.

三教六隆。

san jiao liu long.

法轮常转。

fa lin chang zhuan.

宰辅官僚。

zai fu guan liao.

高迁品位。

gao qian pin wei.

时和岁捻。

shi he sui nian.

五谷丰登。

wu gu feng deng.

风调雨顺。

feng tiao yu shun.

物阜民安。

wu fu min an.

十方善信。

shi fang shan xin.

福寿多增。

fu shou duo zeng.

老安少怀。

lao an shao huai.

灾消福长。

zai xiao fu zhang.

功名遂意。

gong ming zhui yi.

嗣息繁昌。

si xi fan chang.

光烛九幽。

guang zhu jiu you.

先亡受度。

xian wang shou du.

所求皆应。

suo qiu jie ying.

如是遂心。

ru shi zhui xin.

仍求在会弟子。

reng qiu zai hui di zi.

修真有分进道无魔。

xiu zhen you fen jiang dao wu mo.

下祈亿劫宗亲。

xia qi yi jie zong qin.

历代师资父母六道四生。

li dai shi zi fu mu liu dao si sheng.

蜎飞蠢动。

yuan fei chun dong.

惟愿闻经听法。

wei yuan wen jing ting fa.

离苦登真。

li ku deng zhen.

各仗良因均沾利益。

ge zhang liang yin jun zhan li yi.

再祈山门鼎盛。

zai qi shan men ding sheng.

香火绵廷

xiang huo mian yan

坛越皈依

tan yue gui yi

道侣芬芳

dao lü fen fang

二六时中。

er liu shi zhong.

常居清净

chang ju qing jing

一切之中。

 yi qie zhi zhong.

均祈默佑。

jun qi mo you.

再伸称念。

zai sheng cheng nian.

太平护国天尊

tai ping hu guo tian zun.

玄都万寿天尊

xuan dou wan shou tian zun

常清常静天尊

chang qing chang jing tian zun

不可思议功德

bu ke si yi gong de

忏悔文

chan hui wen

经功浩力不思议

jing gong hao li bu si yi

回向十方诸圣众

hui xiang shi fang zhu sheng zhong

愿见真心求忏悔

yuan jian zhen xin qiu chan hui

河沙罪障悉消除

he sha zui zhang xi xiao chu

忏悔众[我]等。

chan hui zhong [wo] deng

自从囊劫乃至今生。

zi cong nang jie nai zhi jin sheng

假火风地水以成形。

jia huo feng di shui yi cheng xing

恋香味色声而触法。

lian xiang wei se sheng er chu fa

贪嗔嫉妒。

tan chen ji du

恶口妄言。

e kou wang yan

杀盗邪淫。

sha dao xie yin

恣情纵欲。

zi qing zong yu

逆辱父母。

ni wu fu mu

悖负君师。

bei fu jun shi

不敬天地神袛。

bu jing tian di shen di

呵风骂雨。

he feng ma yu

不信罪福因果。

bu xin zui fu yin guo

昧理欺心。

mei li qi xin

遂致报对升沉。

sui zhi bao dui sheng chen

轮回辗转。

lun hui zhan zhuan

受诸苦恼。

shou zhu ku nao

无有休停。

wu you xiu ting

皆由一念之差。

jie you yi nian zhi cha

障迷自性。

zhang mi zi xing

妄认六尘之幻。

wang ren liu chen zhi huan

沉溺爱河。

chen ni ai he

今而既获人身。

jin er ji huo ren shen

叨亲正教。

tao qin zheng jiao

岂非千生庆幸。

qi fei qian sheng qing xing

一旦遭逢。

yi dan zao feng

自合省心。

zi he sheng xin

早求度世。

zao qiu du shi

若夫似前流荡。

ruo fu si qian liu dang

必竟迷失本来

bi jing mi shi ben lai

一堕冥途。

yi duo ming tu

化为异类。

hua wei yi lei

是故思沉沦苦。

shi gu si chen lun ku

发清净心。

fa qing jing xin

皈奉圣真特求忏悔。

gui feng sheng zhen te qiu chan hui

概怜愚昧。

gai lian yu mei

原赦罪愆

yuan she zui qian

解释报冤

jie shi bao yuan

蠲消魔障。

juan xiao gui zhang

所觊命逢昌运。

suo ji ming feng chang yun

名注丹台。

ming zhu dan tai

际遇真师。

ji yu zhen shi

亲闻至道。

qin wen zhi dao

精修妙行。

jing xiu miao xing

增长善芽。

zeng chang shan ya

尽节玄门。

jin jie xuan men

怡神真境。

yi shen zhen jing

他日应运灭度。

ta ri ying yun mie du

自性不致昏迷。

zi xing bu zhi hun mi

径生十善之家。

jing sheng shi shan zhi jia

能通宿命。

neng tong su ming

还证上乘之道。

hai zheng shang cheng zhi dao

承侍虚皇。

cheng shi xu huang

[尚]愿。

[shang] yuan

国安民丰。

guo an min feng

时和岁稔.

shi he sui ren

愿。

yuan

真风丕阐。

zhen feng pi [pei] chan

道化兴行。

dao hua xing xing

愿。

yuan

凶恶化贤。

xiong e hua xian

邪魔归正。

xie mo gui zheng

愿。

yuan

兵形罔措

bing xing wang cuo [shi]

囹圄空闲。

ling yu kong xian

愿。

yuan

沉滞升迁。

chen zhi sheng qian

冤仇和释。

yuan chou he shi

愿。

yuan

参玄学者。

can xuan xue zhe

悟道成真。

wu dao cheng zhen

愿。

yuan

历劫宗亲。

li jie zong qin

俱皆超度。

ju jie chao du

愿。

yuan

历世师友。

li jie shi you

同证真常。

tong zheng zhen chang

愿。

yuan

所有眷缘。

suo you juan yuan

增崇福慧。

zeng chong fu hui

愿。

yuan

所伤物命。

suo shang wu ming

早生人天。

zao sheng ren tian

愿。

yuan

绝食荤酒。

jue shi hun jiu

不相杀害。

bu xiang sha hai

愿。

yuan

持身端正。

chi shen duan zheng

不履邪淫。

bu lü xie yin

愿。

yuan

悉破悭贪。

xi po qian [jian] tan

永除险峻。

yong chu xian jun

愿。

yuan

言无诳妄。

yan wu kuang wang

行贵纯真。

xing gui chun zhen

愿。

yuan

溺己饶人。

ni ji rao ren

潜忍忿怒。

qian ren fen nu

愿。
yuan

慈心下气。

ci xin xia qi

恭敬一切。

gong jing yi qie

愿。

yuan

不堕边夷。

bu duo bian yi

不随邪见。

bu sui xie jian

愿。

yuan

结交仙友。

jie jiao xian you

楼[栖]集[八]清虚[流]。

lou (qi) ji (ba) qing xu liu

愿。

yuan

智慧开明。

zhi hui kai ming

神通恢廓。

shen tong hui kuo

愿。

yuan

广行方便。

guang xing fang bian

普济群生。

pu qi qun sheng

愿。

yuan

永断执迷。

yong duan zhi mi

咸归至道。

xian gui zhi dao

尘劫有尽

chen jie you jin

我愿无穷重句

wo yuan wu qiong chong ju

端望

duan wang

 

帝真曲垂济度。

di zhen qu chui qi du

皈命礼谢。

gui ming li xie

无上虚皇。

wu shang xu huang

至真三宝。

zhi zhen san bao

一者一人有庆

yi zhe yi you qing

二者二景齐明

er zhe er jing qi ming

三者三农乐业

san zhe san nong le ye

四者四序和平

si zhe si xu he ping

五者五祠巩固

wu zhe wu ci gong gu

六者六合澄清

liu zhe liu he cheng qing

七者七星临照

qi zhe qi xing lin zhao

八者八节安康

ba zhe ba jie an kang

九者九泉开泰

jiu zhe jiu quan kai tai

十者十类生成

shi zhe shi lei sheng cheng

十一者福留善信

shi yi zhe fu liu shan xin

十二者大道兴行

shi er zhe da dao xing xing

一切神光普照

yi qie shen guang pu zhao

一切众圣留恩

yi qie zhong sheng liu en

一切有情赖善

yi qie you qing lai shan

一切正果成真

yi qie zheng guo cheng zhen

普天均乐

pu tian jun le

四海同春

si hai tong chun

闻经已[悟]后[道]

song jing yi [wu] hou [dao]

罪灭福生

zui mie fu sheng

灵官咒

Ling Guan Zhou

仰启神威豁落将

yang qi shen wei huo luo jiang

都天纠察大灵官

dou tian jiu cha da ling guan

火车三五号雷公

huo che san wu hao lei gong

受命三清降鬼崇

shou ming san qing jiang gui chong

手执金鞭巡世界

shou zhi jin bian xun [shun] shi jie

身披金甲显威灵

shen pi jin jia xian wei ling

绿靴风带护身形

lu xue feng dai hu shen xing

双目火睛耀天地

shuang mu huo jing yao tian di

顷刻三天朝上帝

qing ke san tian chao shang di

须臾九地救生灵

xu yu jiu di jiu sheng ling

银牙凤嘴将三千

yin ya feng zui jiang san qian

虎首貔貅兵百万

hu shou pi xiu bing bai wan

走火行风前后卫

zou huo xing feng qian hou wei

穿山破石捉妖精

chuan shan po shi zhuo yao jing

祈晴祷雨济世间

qi qing dao yu ji shi jian

附体圆光通事意

fu ti yuan guang tong shi yi

治病驱邪如电闪

zhi bing qu xie ru dian shan

收瘟摄毒伏群魔

shou wen she du fu qun mo

飞腾云雾遍虚空

fei teng yun wu bian xu kong

号令雷霆轰霹雳

hao ling lei ting hong pi li

三界大魔皆拱手

san jie da mo jie gong shou

十方外道悉皈依

shi fang wai dao xi gui yi

弟子启请望来临

di zi qi qing wang lai lin

大赐雷威加拥护

da ci lei wei jia yong hu

太乙雷声应化天尊

tai yi lei sheng ying hua tian zun

土地咒

tu di zhou

经坛土地。

jing tan tu di

神之最灵。

shen zhi zui ling

升天达地。

sheng tian da di

出幽入冥。

chu you ru ming

为吾关奏。

wei wu guan zou [zun]

不得留停。

bu de liu ting

有功之日。

you gong zhi ri

名书上清。

ming shu shang qing

向来早堂诵经功德。

xiang lai zao tang song jing gong de

上奉

shang feng

高真下保平安

gao zhen xia bao ping an

赐福消灾。

ci fu xiao zai

同赖善功。

tong lai shan gong

证无上道。

zheng wu shang dao

一切[功]信礼。

yi qie [gong] xin li

志心称念。

zhi xin cheng nian

常清常静天尊不可思议功德

chang qing chang jing tian zun bu ke si yi gong de

志心皈命礼

zhi xin gui ming li


大皈依

da gui yi

太上道经师宝。

tai shang dao/jing/shi bao

一切诸天。

yi qie zhu tian

九十九亿。

jiu shi jiu yi

九万九千。

jiu wan jiu qian

十方国土。

shi fang guo tu

历劫度人。

li jie du ren

清静真一。

qing jing zhen yi

不二法门。

bu er fa men

大悲大愿。

da bei da yuan

大圣大慈。

da sheng da ci

先天教主

xian tian jiao zhu

混元

hun yuan

灵宝

ling bao

元始天尊

yuan shi tian zun

道德

dao de

三皈依

san gui yi

志心皈命礼

zhi xin gui ming li

无上道宝当。

wu shang dao bao dang

愿众生常侍天尊永脱轮回。

yuan zhong sheng chang shi tian zun yong tuo lun hui

无上经宝。

wu shang jing bao

当愿众生生生世世得闻正法。

dang yuan zhong sheng sheng sheng shi shi de wen zheng fa

无上师宝。

wu shang shi bao

当愿众生学最上乘不落邪见。

dang yuan zhong sheng xue zui shang cheng bu luo xie jian

玄门日诵早课终

xuan men ri song zao ke zhong